Образователна система

Система за висше образование в Италия

Италианската образователна система покрива критериите на Болонския процес и е изцяло приведена в съответствие с европейския модел.
Висшето образование в страната е разделено на три основни цикъла на обучение:

Първо ниво (Primo Ciclo)

  • Бакалавърска програма (Corso di Laurea – 3 год.)
  • Магистърска степен с единичен цикъл (Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico – 5 или 6 год.), която отговаря на магистърска степен, но е включена към първия цикъл, защото приемът се осъществява след завършено средно образование.

Второ ниво (Secondo Ciclo)

  • Магистърска програма (Corso di Laurea Magistrale – 2 год.)
  • Професионална магистратура първо ниво (Master Universitario di Primo Livello)

Трето ниво (Terzo Ciclo)

  • Докторантура (Dottorato di Ricerca)
  • Специализация (Scuola di Specializzazione)
  • Професионална магистратура второ ниво (Master Universitario di Secondo Livello)

Бакалавърска програма (Laurea)

В рамките на бакалавърската програма студентите усвояват общи научни принципи и методи. Тази степен осигурява солидна основа за продължаване на обучението за магистърска степен. Бакалавърските програми са с продължителност от три години. Квалификация „бакалавър” се получава след успешно натрупване на 180 учебни кредита (по 60 ECTS за всяка учебна година).

Образователно-квалификационна степен първо ниво
(Laurea magistrale a ciclo unico)

При този тип програма първоначалният тригодишен период на обучение се слива със следващите две години специализация. Така целият цикъл на обучение е структуриран в рамките на един период от 5 или 6 години, в края на който се присъжда степен Laurea Magistrale.

Тази степен осигурява на студентите професионално обучение в специфични области (право, медицина, стоматология, ветеринарна медицина, фармация и архитектура), които според европейските директиви изискват високо ниво на квалификация.

За прием в тази програма се изисква диплома за завършено средно образование. Квалификацията Laurea Magistrale се получава след успешно натрупване на 300/360 кредита съответно след 5/6 години.

Магистърска програма (Laurea magistrale)

Магистърската степен е интензивна образователна програма, която подготвя студентите за професии с високо ниво на квалификация. За да бъдете допуснати в такава програма е необходимо да имате бакалавърска степен. Курсът на обучение е с продължителност от две години. Квалификацията Laurea Magistrale се присъжда след успешно натрупване на 120 кредита (по 60 ECTS за всяка година).

Професионална магистратура (Master primo livello/Master secondo livello)

Тази програма цели да задълбочи познанията на студентите и да усъвършенства техните умения, за да отговорят на нуждите на пазара на труда. Професионалните магистратури се разделят на първо и второ ниво. За прием в магистратура от първо ниво (която е част от втория цикъл) се изисква бакалавърска степен. За прием в магистратура от второ ниво (която е част от третия цикъл) се изисква магистърска степен. Професионалната магистърска програма обикновено е с продължителност от шест месеца до една година (500 учебни и стажантски часа). За придобиване на квалификация „професионална магистратура” е необходимо да се натрупат 60 кредита. Местата често са ограничени и приемът става след полагане на изпит.

Докторантура (Dottorato di ricerca)

Осигурява необходимите експертни познания за провеждане на научно-изследователска дейност в университети, държавни институции и частни сдружения. Започването на докторантура става след успешно завършване на магистърска степен от второ ниво (Laurea Magistrale или Master Secondo Livello). Кандидатите преминават през специална селекция, поради ограничените места. Научната степен „доктор” се присъжда след три-четири годишен период на обучение.

Специализация (Scuola di Specializzazione)

Специализацията предоставя знания и умения, необходими за определени професионални области. За да бъдете допуснати до специализация, е необходимо да притежавате магистърска степен от второ ниво (Laurea Magistrale или Master Secondo Livello). Продължителността на курса и броят на кредитите, необходими за тази квалификация се определят от академичната структура на всеки курс.

Държавни университети в Италия (Università statali)

В Италия има 58 държавни университети, които са обществени органи, предлагащи висше образование и участващи в научни изследвания. Държавните университети в Италия имат пълна автономия и пълна юридическа правоспособност. Всеки може да изготви своите собствени разпоредби и да определи институционални, преподавателски и изследователски структури.

Частни университети (Università non statali legalmente riconosciute)

Частните университети получават акредитация след процес на оценяване, който се провежда от италианското министерство на образованието. Дипломите получени от частни университети, имат същата юридическа стойност като тези от държавните университети и съобразят с едно и също законодателство.

Технически университети (Politecnici)

В италианската система “Politecnici” (технически университети) са изключително фокусирани в областта на инженерните науки и архитектурата и следват еднакъв модел с държавните университети.

Висши училища (Scuole superiori)

В Италия има шест висши училища, които се регулират от специални закони. Тези институции са специализирани в предлагането на следдипломни квалификации и провеждането на научни изследвания.

Защо да изберем образование в Италия?